Pinuj.cz je online služba, která umožňuje uživatelům vytvářet, zobrazovat a sledovat vizuální sbírky prostřednictvím našich webových stránek přístupných na https://pinuj.cz.

Stránky umožňují vkládání, sdílení a obecné prohlížení různého obsahu (obrázky, gify, youtube videa) a poskytují je registrovaným a neregistrovaným uživatelům sdílet a prohlížet. Není povoleno vkládat obrázky s vodoznaky. Pouze malý vodoznak v horní nebo dolní části obrázku je povolen. Při nedodržení této podmínky bude příspěvek bez upozornění odstraněn.

Registrace na Pinuj.cz je zdarma, ale není dovoleno vkládat a sdílet obsah, který je v rozporu se zákony české republiky. Při porušení této podmínky bude účet bez upozornění smazán.

Kontakt: admin@pinuj.cz

   

   

Pinuj.cz is an online service that allows users to create, view, and track visual collections through our web pages accessible at https://pinuj.cz.

Pages allow you to share, share and view different content (images, gifs, videos youtube) and share and view registered and unregistered users. Watermarking images are not allowed. Only a small watermark at the top or bottom of the image is allowed. Failure to observe this condition will cause the image to be removed without notice.

Registration on Pinuj.cz is free but it is not allowed to upload and share content that is in violation of the laws of the Czech Republic. If this condition is violated, the account will be deleted without notice.

Contact: admin@pinuj.cz